Mjuka värden – grundstenen till en trivsam arbetskultur

/ Nadja Zeki
I den mer moderniserade arbetsmarknaden har organisationer allt mer börjat inse att framgången inte bara rör sig om att ha en stark affärsstrategi och höga kvartalsvinster. En annan viktig, och ibland, avgörande faktor för en organisations långsiktiga framgång är dess förmåga att skapa och upprätthålla en sund och välmående arbetskultur för att medarbetarna ska uppmanas till prestation.

Centralt för en sådan kultur finns de mjuka värdena; relationerna, värderingarna, närvaron och förtroendet. Dessa värden utgör kärnan i hur organisationer fungerar och hur medarbetarna interagerar sinsemellan. I kommande text utforskar vi betydelsen av mjuka värden och hur de kan forma en organisations kultur.

Vad är mjuka värden?

Mjuka värden hänvisar till de immateriella och abstrakta aspekterna av en organisations kultur som påverkar medarbetarnas attityder, beteenden och relationer. Det handlar om att främja samarbete, respekt, tillit, öppenhet, empati och balans i arbetslivet. Motsatsen till detta skulle då vara mer de “hårda värden” som nämns inledningsvis, såsom vinstmarginaler och försäljningssiffror, som är lättare att mäta och kvantifiera. Medan mjuka värden är svårare att fånga och definiera. 

Hur påverkar mjuka värden organisationens kultur?

Jag är av övertygelsen att mjuka värden har en avgörande roll för att forma och upprätthålla en positiv och trivsam organisationskultur. Följande kommer exempel på vilka mjuka värden som kan påverka organisationen, som jag sett genom åren som konsult:

  • Det skapar en positiv arbetsmiljö; mjuka värden främjar en kultur av respekt, samarbete och öppen kommunikation. När medarbetarna känner sig trygga och uppskattade på arbetsplatsen ökar deras engagemang och arbetsglädje.
  • En organisationskultur som uppmuntrar till öppenhet och tillåter misstag främjar också innovation och kreativitet. Detta ger utrymme för nya idéer och olika perspektiv att blomstra, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och konkurrenskraft.
  • Bygger starka relationer; värden som tillit och empati bidrar till goda relationer mellan medarbetare och företagsledning. Stark samarbetskultur främjar inte bara en positiv arbetsplats, utan kan också öka effektiviteten och samordningen inom organisationen.
  • Attraherar och behåller talanger; I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det organisationer som värnar om ovanstående blir de starka och attraktiva arbetsgivare som och kommer att locka till sig talangerna. 

Varför är detta viktigt? Genom att prioritera mjuka värden kan organisationer skapa en miljö där medarbetarnas välbefinnande sätts i fokus. Genom att främja öppen kommunikation, tillit och respekt kan organisationen skapa en atmosfär där medarbetare känner sig bekväma att dela idéer, lösa problem tillsammans och stödja varandra. Detta leder till ökad effektivitet och produktivitet i arbetsgrupper och avdelningar. Allt detta speglar såklart företagets rykte och attraktionskraft; organisationer som värderar mjuka värden och har en sund arbetskultur har ofta ett positivt rykte på arbetsmarknaden. Detta gör att de blir mer attraktiva för potentiella medarbetare och kan både locka till sig och behålla talanger. Att ha en stark organisationskultur baserad på mjuka värden kan vara en differentierande faktor i en konkurrensutsatt rekryteringsmiljö.

Som arbetsgivare har ni som skyldighet att ha ett pågående arbete kring de punkter ni frontar med både internt såväl som externt så det inte bara blir ett införsäljningfloskel. Och även om inget eller ingen kommer att nå perfektion är det av vikt att detta är en konstant agenda som man arbetar mot i alla led inom en organisation.