Quiet quitting: att bryta mönstret och behålla talang

/ Nadja Zeki
I arbetslivet finns det en växande trend bland anställda som aktivt väljer att lämna sina jobb utan att göra mycket väsen av sig. Detta fenomen, som kallas “quiet quitting” eller tyst avslut, innebär att medarbetare diskret och smidigt avslutar sin anställning utan att ge tydliga signaler eller informerar arbetsgivaren om sina planer.

ORSAKER 

Quiet quitting kan bero på flera faktorer. En av huvudorsakerna är bristen på en öppen och stödjande företagskultur. Om medarbetare inte känner att de kan uttrycka sin oro eller frågor utan rädslan för konsekvenser, väljer de kanske att lämna istället för engagera sig i dialog. Dessutom kan brist på möjligheter till professionell utveckling och bristande erkännanden av prestationer få medarbetare att söka nya utmaningar på annat håll. 

KONSEKVENSERNA 

Detta fenomen kan ha negativa konsekvenser för både medarbetare och organisationer. För medarbetaren kan det leda till ett missnöje och brist på motivation, vilket påverkar deras produktivitet och engagemang. För organisationer kan tysta avhopp leda till ökad personalomsättning, förlust av värdefull expertis och kunskap samt en negativ påverkan på företagets rykte och varumärke. Quiet quitting kan ha negativa konsekvenser för både medarbetare och organisationer. Därtill kan tysta avhopp skapa en osund arbetskultur där öppen kommunikation och tillit saknas.

Hur kan arbetsgivaren hantera detta på bästa sätt? För att hantera quiet quitting och minska dess förekomst behöver arbetsgivare vidta åtgärder för att främja en öppen och stödjande arbetsmiljö, vilket alltid såklart är önskvärt på en arbetsplats:

  • Skapa en kultur av öppen kommunikation; arbeta med att främja för en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig bekväma och att det finns utrymme för att uttrycka åsikter, oro och karriärmål utan rädslan för negativa konsekvenser. Etablera kanaler för regelbunden feedback och dialog mellan medarbetare och chef- återigen är detta något som du som arbetsgivare alltid ska eftersträva för att få en trivsam arbetsplats.  
  • Erbjud möjligheter till professionell utveckling; ge medarbetare chansen att växa och utvecklas inom organisationen genom mentorskap, utbildning och karriärmöjligheter. Genom detta påvisar ni som arbetsgivare att ni investerar i era anställdas framtid och därmed minskas deras incitament att söka nya utmaningar på annat håll. 
  • Uppmuntra till work-life balance; fokusera på att skapa en balanserad miljö där anställda kan hantera sina arbetsuppgifter utan att uppoffra sitt privatliv och välbefinnande. Flexibla arbetsarrangemang kan vara värdefulla och ibland avgörande för att behålla sina talanger. 
  • Var proaktiv och hantera problem i tidigt skede; uppmuntra en tidig identifiering och hantering av eventuella problem eller konflikter på arbetsplatsen. Genom att snabbt ta itu med oro eller missnöje kan du som arbetsgivare förhindra att dessa faktorer eskalerar och leder till tysta avgångar. 
  • Exitsamtal; Vid ett upphörande av anställning genomförs alltid exitsamtal, företrädesvis av en icke-direktrapporterande chef, exempelvis som HR. Dessa samtal kan ge hjälpsamma insikter för att förstå deras erfarenheter och upplevelser och hjälpa till med framtida förbättringsområden hos er.

Quiet quitting är utmanande för många organisationer och arbetsgivare. Genom att skapa en transparens och en stödjande företagskultur, och samtidigt erbjuda professionell utveckling och uppmuntra till work-life balance kan arbetsgivare minska risken för tysta avhopp och behålla sina talanger. Att hantera quiet quitting kräver en proaktiv inställning och en kontinuerlig anpassning av arbetsplatskulturen för att främja engagemang, tillit och öppen kommunikation.